به عنوان پیشرو جهانی در تکنولوژی درایو و پیشگام در اتوماسیون مبتنی بر درایو , SEW-EURODRIVE , اعتبارو شهرتی را برای حل کردن سریع سخت ترین مشکلات انتقال قدرت و چالش های کنترل حرکت را تاسیس نموده است .

Sew